NCT U The 7th Sense Instrumental

00:00 / 03:35
Loading...
341
Key (semitones)
0.0
+
Tempo
0.0
+
Link (Speed)
Uploaded: Ariana 3 @ April 26, 2016
Bitrate:244 kbps / 6.2 Mb
Lyrics of song «The 7th Sense»
Чагавон сэсан ду нуныль гамко
Чимдэе ново ду гвирыль макго
Очжэга оныль оныри очжэ
Ттэнычжин чжачэкман кадык(х)а чэ
We'll take it slow, baby baby we'll take it slow

Гатын ккум мачи наль бурынын 
Иксук(х)ан норэ мачимнэ ёнгёльдвэ
Камсачучжи нарыль hate is on me
Банбок двинын мэильдо гвэнчандаго
Гипын одум гирыль горо чжономое сунгёчжин чинчжарыль бва

Open ur eyes, чжоёни open ur eyes (чжоёни open ur eyes)
Оpen ur eyes, ичжэнын open ur eyes (ичжэнын open ur eyes)
Open ur eyes, чжоёни open ur eyes (чжоёни open ur eyes)
Оpen ur eyes, ичжэнын open ur eyes 

Борёчжижча анын миумгва нарыль гвироп(х)инын ккум (и ккум)
Чжо щигенын нарыль биутдыт ханчи оча опщига (oh yeah)
Онманчжичан надо наль морыгэссо одупгэ сэкчиль двин мирэ
Хоучжокдэ до сэккамагэ
И бамэ дотчирыль хэ (woo yeah) 

Чагавон сэсан ду нуныль гамко 
Чимдэе ново ду гвирыль макго 
Очжэга оныль оныри очжэ 
Ттэнычжин чжачэкман кадык(х)а чэ 
We'll take it slow, baby baby we'll take it slow

Гатын ккум мачи наль бурынын 
Иксук(х)ан норэ (you do) мачимнэ ёнгёльдвэ (you want)

(п.к.: а теперь приготовьтесь к трэшу)

Uh ёчжони одингаро
Ирым морыль чжиёкгэ нан ирым морыль hall ло
Мёт бамыль чадо пёнчи анын одинга эсодо
Гёльгук дэбубун нэ шиганыль бонэнын explorer
Uh And that is along ass right
Чжоншинопщи хвидульрида гёльгук нуныль гамчжи
Ккумгва чжигым саирыль тто ханбон вищимхаго
Нан тто хвагинхаль гэ иссо баро чжигым нова гачи Uh

Open ur eyes, чжоёни open ur eyes (чжоёни open ur eyes) 
Оpen ur eyes, ичжэнын open ur eyes (open ur eyes) 
Open ur eyes, чжоёни open ur eyes (чжоёни open ur eyes) 
Оpen ur eyes, ичжэнын open ur eyes 

Нан хэнан чотбуль кёчжин согэ
Гипи гарёчжо ватдо story
Нуныль ттынэ инорэ тонхэ илькёчжинын ное ккум
Кин чжамэсо ккэонан нэ ильгоп бончае гамгак

Нэ гётэ дагава пёльчёчжин бам
Чжогымщик гаккавачжинын дарын ккум
Ихэга дви модуга нэгот чоромда
Open ur eyes
Чинчжарыль бва open ur eyes 
Оpen ur eyes 
Open ur eyes
Хончжага ания нан
Comments
Select a track...